Банк-молия академияси Илмий Кенгашининг
               2012 йил 24 августдаги қарори билан тасдиқланган 
 
Ўзбекистон Республикаси  Банк-молия академияси 
ТУЗИЛМАСИ