Малака ошириш ва қайта тайёрлаш


ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ  БАНК-МОЛИЯ  АКАДЕМИЯСИ

“ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА МАЛАКА ОШИРИШ ФАКУЛЬТЕТИ” ДЕКАНАТИ

Факультет  декани в.в.б.: Хусан Дўстмуҳаммад Усмон ўғли
Қабул  вақти: 1500 – 1700
Телефон: (0 371) 237-54-01
Веб-сайт www.bfa.uz

“ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА МАЛАКА ОШИРИШ ФАКУЛЬТЕТИ” ДЕКАНАТИ

ҲАҚИДА

 

         “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети” деканати дастлаб,Ўзбекистон Республикаси ВазирларМаҳкамасининг 1996 йил 17 майдаги 180-сонли“Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академиясининг фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 апрелдаги 220-сонли “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ҳамдаЎзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 30 июлдаги 599-сонли “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академиясига тингловчиларни қабул қилиш тўғрисида”ги қарорларига асосан ташкил этилди.

       “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети” деканатининг мамлакатда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилиш, давлат ва жамият бошқаруви соҳасида халқаро стандартлар ва талабларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган таълим дастурлари асосида давлат ва жамият бошқаруви бўйича етарли билим, кўникма ва малакаларни мунтазам равишда янгилаб боришдан иборат.

      Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси янги ўқув йили учун Ўқув режаларини қайта ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришда ОЎМТВнинг Давлат таълим стандартлари, дунёнинг етакчи олий ўқув юртларининг бой тажрибаси ва буюртмачи тизимлар томонидан билдирилган тавсиялар асосида тўлиқ қайта ишлаб чиқилди. Фанларни танлашда Давлат таълим стандартларига асосланган ҳолда фанлар номи, маъруза ва амалий машғулотларга ажратилган соатлар хажми академиянинг ҳусусиятидан келиб чиқиб белгиланди.

         Ушбу ишлаб чиқилган янги ўқув режа асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг квотасига асосан банк, молия ва солиқ тизими раҳбар кадрлар малакасини ошириш 4 ойлик курсни ўқув режаси қайта тузиб чиқилди. Ўқув режаларда белгиланган фанлар ва курслар бўйича ҳафталик юкламалар ва ўқув соатлари кафедраларнинг иш режасига тўлиқ киритилди. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мос мутахассислик тингловчилари учун“Монетар сиёсат”, “Давлат мақсадли фондларини бошқариш”, “Ички назорат ва аудит”, “Тизимли таҳлил ва иқтисодий ривожланишни прогнозлаш”, “Солиқ маъмурчилиги” ҳамда “Халқаро солиқ муносабатлари”, “Корпоратив солиқ менежменти” ҳамда “Ўзбекистонда солиққа тортиш”, “Банкларда риск менежменти”, “Тўлов тизимлари фаолияти маъмурчилиги”, “Банк активлари ва пассивларини бошқариш” ҳамда “Тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш” фани бўйича ўқув машғулотлари олиб борилмоқда. Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчилари Академияда ташкил этилиб келинаётган Малака ошириш курсларида тингловчиларга дарс машғулотларини ҳам олиб бормоқдалар.

         Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270-сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академиясининг “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети”да янги ўқув йилида тижорат банклари мутахассис ҳодимлари учун курслар ташкил этилди.

          Жумладан:

 • “Тижорат банкларининг бўлимлари ва филиалларининг бошқарувчилари учун умумлаштирилган курс: қонунчиликдаги ўзгаришлар, янгиликлар ва амалиёт”;
 • “Компютер техникаси ва Интернет тармоғида ишлаш, замонавий коммуникацион технологияларни ўзлаштириш”;
 • “Тижорат банкларининг бўлимлари ва филиалларининг бош бухгалтерлари учун умумлаштирилган курс: қонунчиликдагиўзгаришлар,янгиликлар ва амалиёт”;
 • “Тижорат банклари томонидан кредитлаш амалиётининг асосий жиҳатлари”;
 • “Тижорат банклари фаолиятини ҳалқаро меъёрлар ва мезонлар асосида баҳолаш”;
 •  “Пластик карточкалар орқали нақд пулсиз амалиётлар кўламини кенгайтириш ва сифатини ошириш”;
 • “Тижорат банкларида янги банк хизмат турлари ва сифатини ошириш йўллари”;
 •  “Халқаро валюта-молиявий операциялар”;
 • “Банкларда ички назоратни ташкилэтиш юзасидан миллий қонунчилик талаблари ҳамда халқаро стандартлар”;
 •  “Замонавий банк иши ва Базель III талаблари”;
 •  “Инвестиция фаолиятини мувофиқлаштириш ва лойиҳаларни бошқариш”;
 • Нобанк кредит ташкилотлари ҳодимлари учун “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари”;
 •  Прокуратура ҳодимлари учун“Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш”;
 •  “Тижорат банкларида рискларни бошқариш”каби мавзулар бўйичаҳар бирига алоҳида ОЎМТВ томонидан тасдиқланган Ўқув режалар ҳамда ўқув дастурлар асосида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидантингловчиларга билим, малака ва амалий кўникмалар бериб келинмоқда.

         Ташкил этилган қисқа муддатли курсларда мутахассис ходимлар учун “Мижознинг психологик қиёфаси. Мижозлар билан ишлаш хусусиятлари” мавзуларида “Ўзингни англа” психологик хизмат кўрсатиш маркази бош директор ўринбосари Г.У.Утекова билан ҳамкорликда дарслар ташкил этилди. “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факултети”нинг қисқа муддатли курслари учун 40 соатга мўлжалланган ўқув-услубий қўлланма тайёрлаш, назарий билим ва кўникмаларни амалиёт билан уйғунлаштириш, дарс сифатини янада ошириш, тижорат банкларини профессионал тайёрланган малакали мутахассислар билан мустаҳкамлаш ишлари олиб борилмоқда.

     Тасдиқланган Ўқув режаларга мувофиқ барча фанларнинг ўқув ва ишчи ўқув дастурлари бугунги кун ҳолати талабларидан ҳамда республика иқтисодиёти, банк-молия соҳалари олдида турган вазифалар ва энг муҳими, Президентимиз томонидан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш билан боғлиқ белгилаб берилган устувор вазифалардан келиб чиқиб тайёрланиб келинмоқда.

          Аксарият мавзулар тубдан қайта кўриб чиқилиб, мавзуларни очиб беришга қаратилган саволлар ва уларни аудитория тингловчиларигаетказиб беришнинг замонавий педагогик технологиялари (усуллари, воситалари, техникаси) такомиллаштирилиб борилмоқда.

“Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети” деканатининг илмий тадқиқот фаолияти:

    “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети”да декан, 1 та етакчи мутахассис ҳамда 1 та методист фаолиятюритмоқда.

      “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети”да профессор-ўкитувчиларнинг интеллектуал салоҳияти мунтазам равишда илмий-амалий изланишлар, илғор тажрибаларни ўрганиш орқали оширилиб борилмоқда.Назарий-амалий билимларга эга бўлган, педагогик маҳорати юқори бўлган ҳамда чет мамлакатлар ўқув юртларида ўқиб келган ёки малака ошириб қайтган, шунингдек, фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳалар бўйича тадқиқотларни олиб боришга мойил бўлган истиқболли ёш педагог-олимлар захираси шакллантириб борилмоқда.

Илмий ишланмалар:

    Инновацион ҳамкорлик шартномаси асосида кенг кўламли, аниқ мақсадли ишлар амалга ошириш кўзда тутилган,жумладан:

– ўқув жараёнига юқори малакали амалиёт ходимларини жалб этиш;

– ҳамкор корхонада амалий дарс машғулотларини ташкил этиш;

– инновацион гуруҳ аъзоларининг стажировка ва малакавий амалиёт ўтишлари, МД, ДД ва хўжалик шартнома ишларни бажариш;

– корхоналарнинг амалий фаолияти маълумотлари асосида ўқув қўлланма, дарслик, масалалар тўплами, кейс-стадилар яратиш;

– кафедра профессор-ўқитувчиларини малака ошириш ва стажировкаларга юбориш;

– йўналишлар бўйича ўқув режалар, фанлар ўқув дастурлари, ўқув-услубий мажмуаларни амалиёт ходимларининг таклифлари асосида такомиллаштириб бориш;

– ташкилотлар ходимлари билан биргаликда илмий-амалий анжуман, давра суҳбатлари ўтказиш.

Халқаро алоқалар:

         “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети” деканати бир неча йиллардан буён  Чехия Республикасининг Европа иқтисодий тадқиқотлар ва менеджемент институти ва марказлар билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиб келмоқда.

      “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети”да халқаро алоқаларни янада кучайтириш, уларда ўқитувчилар ва тингловчиларнинг иштирокини таъминлаш борасида узоқ йилларга мўлжалланган стратегик режа ишлаб чиқилган. Ушбу режа асосида профессор-ўқитувчилар халқаро ва республика миқёсидаги фундаментал, инновацион ва амалий лойиҳа ва грантларда мунтазам иштирок этиб келмоқда.

Иқтидорли талабалар билан амалга ошириладиган ишлар:

            Ишлаб чиқариш билан боғлиқлиқ малакавий амалиёт ва стажировка.

           “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети” тингловчилари хорижий ривожланган давлатларда, хусусан, Япония, Чехия ва бошқа бир қатор мамлакатларда стажировкаларга бориб, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиб қайтишмоқда.

    “Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети” деканати профессор-ўқитувчилари томонидан хорижий стажировкаларга борадиган тингловчиларни танлаб олиш жараёнида фаол иштирок этишмоқда ҳамда уларни тайёрлашда қисқа муддатли тезкор курслар ташкил этишмоқда.

         Шунингдек, тингловчиларнинг малака амалиётини самарали ташкил этиш мақсадида кафедра профессор-ўқитувчилар томонидан услубий кўрсатмалар, топшириқлар ва дастурлар ишлаб чиқилиб, тингловчиларга амалий ёрдам кўрсатиб келинмоқда.

      “Интерфаол усулда ташкил этиладиган маҳорат дарслари жадвали”га мувофиқ кафедра томонидан етук олимлар, амалиётчи-мутахассислар, фан арбобларини таклиф этган ҳолда, мунтазам равишда “маҳорат дарслари”, ташкил этилмоқда. Ушбу маҳорат дарслари тингловчиларнинг дунё қарашларини кенгайтиришга, уларнинг амалий билим савияларини янада оширишга хизмат қилмоқда.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ РАСМИЙ ВЕБ-САЙТИ
Сайтга ўтиш

ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ
Сайтга ўтиш