Солиқлар ва солиққа тортиш


 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК-МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ

“СОЛИҚЛАР ВА СОЛИҚ СОЛИШ” КАФЕДРАСИ

 

 Кафедра мудири:

Ниязметов Исломбек Машарипович

 Қабул вақти:

1400 – 1800

 Телефон:

(71) 237-53-46

 e-mail:

i.niyaz.m@gmail.com

 Веб-сайт

 www.bfa.uz

КАФЕДРА ҲАҚИДА

 “Солиқлар ва солиққа тортиш”  кафедраси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 17 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги 180-сонли қарорига мувофиқ  ташкил топган.Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан “Солиқлар ва солиққа тортиш” мутахассислиги тингловчилари учун “Давлат солиқ сиёсати”, “Солиқ маъмурчилиги”, “Иқтисодиётни солиқ воситасида тартибга солиш”, “Корпоратив солиқ менежменти”, “Ўзбекистонда солиққа тортиш”, “Давлат фискал сиёсати” ва “Лидерлик, нотиқлик санъати ва нутқ маданияти” фанларидан дарс машғулотлари олиб борилади. Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчилари Академияда Малака ошириш курсларида тингловчиларга дарс машғулотларини олиб бормоқдалар.

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари таркиби

Расм

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва лавозими

e-mail

1.

Ниязметов Исломбек Машарипович

И.ф.д.

Кафедра мудири

i.niyaz.m@gmail.com

2.

Усанов Абсалам

 

И.ф.н., доцент

u_absalam@mail.ru

3.

Гиясов Сарвар Аъзамович

PhD, катта ўқитувчи

sarvar.giyosov@bk.ru

4.

Пўлатов Жавдат Абдужабборович

Катта ўқитувчи (ташқи ўриндош)

 

5.

Норқўзиев Дониёрбек Бахтиёрович

 

 

Катта ўқитувчи (ташқи ўриндош)

doniyorbek-20@mail.ru

 Кафедрада тайёрланаётган мутахассисликлар ва ўқитилаётган фанлар

Кафедра бугунги кунда 5А230801 – Солиқлар ва солиққа тортиш

мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрламоқда

Мазкур мутахассислик бўйича Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда буюртмачи Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан тасдиқланган Ўқув режа асосида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан қуйидаги фанлардан тингловчиларга билим, малака ва амалий кўникмалар бериб келинмоқда:

 • Давлат солиқ сиёсати
 • Солиқ маъмурчилиги
 • Иқтисодиётни солиқ воситасида тартибга солиш
 • Корпоратив солиқ менежменти
 • Ўзбекистонда солиққа тортиш

 

Бундан ташқари кафедра томонидан академиянинг барча мутахассисликлари, шунингдек, бошқа айрим мутахассисликлари учун ўқитиладиган ўқув предметлари ҳам мавжуд.

Хусусан, “Давлат фискал сиёсати” фани Банк иши факультетининг “Иқтисодиётни монетар тартибга солиш” мутахассислигига, “Корпоратив солиқ менежменти” фани Лойиҳавий молиялаштириш факультетининг “Инвестицияларни бошқариш (реал сектор)” ва “Корпоратив молияни бошқариш” мутахассисликларига, “Давлат солиқ сиёсати” фани Банк иши факультетининг “Банк ҳисоби, аудити ва назорати”, Молия факультетининг “Давлат молиявий назорати ва аудити” ҳамда “Давлат молиясини бошқариш” мутахассисликларига, “Лидерлик, нотиқлик санъати ва нутқ маданияти” фани эса академиянинг барча мутахассисликларига ўқитилади.

 

Ўқув режалар, дастурлар ва адабиётлар

Кафедра томонидан ўқитиладиган барча фанлар бўйича ўқув ва ишчи ўқув дастурлар ишлаб чиқилган бўлиб, улар хорижий университетларда солиқ сиёсати, солиқ маъмурчилиги, солиққа тортиш тизими ва солиқ муносабатларига доир магистратура босқичида ўқитиладиган турли фанларнинг ўқув дастурларига уйғунлаштирилган. Шу билан бирга бугунги кунда Ўзбекистонда олиб борилаётган иқтисодий, шу жумладан солиқ ислоҳотлари моҳияти ва йўналишларидан келиб чиққан ҳолда кафедра фанлари ўқув дастурлари тубдан қайта кўриб чиқилган.

Ишлаб чиқилган ўқув ва ишчи ўқув дастурлари асосида фанларнинг мазмунини тингловчиларга кенгроқ очиб бериш мақсадида бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, Академияда ишлаб чиқилган ягона талаб доирасида кафедра фанларининг барча компонентларини ўзида жамлаган Ўқув-услубий мажмуалари яратиб борилмоқда.

 

Кафедранинг илмий тадқиқот фаолияти

Кафедранинг илмий салоҳияти 75 фоизни ташкил қилади. Кафедрада асосий штатда 1 нафар фан доктори, 2 нафар фан номзоди (PhD), шунингдек ташқи ўриндошлик асосида 2 нафар катта ўқитувчилар фаолият юритмоқда. Бундан ташқари, кафедрада 7 нафар мустақил изланувчи (шу жумладан, 2 нафар иккинчи босқич ва 5 нафар биринчи босқич изланувчиси) тадқиқот олиб бормоқда.

Кафедра профессор-ўқитувчилари ва мустақил изланувчилари томонидан солиққа тортиш механизмларини, шу жумладан қўшилган қийматни солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш, солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш (И.Ниязметов, У.Сафаров), солиқ сиёсатининг яширин иқтисодиёт кўламини қисқартиришга қаратилган механизмларини такомиллаштириш (И.Ниязметов, Р.Эргашев), солиқ имтиёзлари тизимини, шу жумладан корхоналарнинг инновацион-инвестицион фаолиятини тартибга солишда солиқ имтиёзларини такомиллаштириш (И.Ниязметов, С.Гиясов), солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, шу жумладан юридик шахсларнинг солиқ қарздорлигини камайтириш, солиқ тўловчиларга хизмат кўрсатишни такомиллаштириш (Ф.Азизов, А.Ғиёсов, С.Гиясов) муаммоларига бағишланган илмий изланишлар муваффақиятли амалга оширилиб келинмоқда. Амалга оширилган мазкур илмий изланишлар натижалари тегишли солиққа оид қонун ҳужжатлари ва бошқа қатор норматив ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда фойдаланиб келинмоқда. Шунингдек, тадқиқотларнинг илмий натижалари монографиялар, илмий мақолалар ва конференцияларда маъруза тезислари сифатида чоп этиб борилмоқда.

Кафедра илмий тадқиқот фаолиятининг охирги йиллардаги асосий натижалари сифатида қуйидагиларни эътироф этиш мумкин:

 1. Чоп этилган илмий монографиялар:
 • “Солиқ юкини оптималлаштириш: назария, услубият ва амалиёт” (И.Ниязметов, 2016 йил)
 • “Ўзбекистон солиқ тизими: муаммолар ва такомиллаштириш йўллари” (И.Ниязметов, 2017 йил)
 1. Ҳимоя қилинган докторлик диссертациялари:
 • “Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш”. и.ф.д. (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация (И.Ниязметов, 2018 йил).
 • “Корхоналар инновацион-инвестицион фаолиятини тартибга солишда солиқ имтиёзларини такомиллаштириш”. PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация (С.Гиясов, 2019 йил).
 1. Бажарилган илмий лойиҳалар:
 • “Глобализация шароитида солиқ тизимини модернизациялаш, унинг барқарорлиги ва самарадорлигини таъминлаш йўллари” (лойиҳа раҳбари – И.Ниязметов, бажарилган даври – 2015-2017 йиллар).

Бундан ташқари, кафедра профессор-ўқитувчилар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Ўзбекистон либерал демократик партияси, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида эксперт сифатида фаол иштирок этиб келмоқдалар.

 

Илмий-амалий ҳамкорлик

Кафедра профессор-ўқитувчилари мустақил изланувчилар ва магистрантлар билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси билан ҳамкорликда давлат грантлар асосида илмий тадқиқотлар амалга оширилиб келинмоқда.

Хусусан, И.Ниязметов томонидан давлат гранти асосида «Норасмий иқтисодиёт ҳажмини аниқлаш ва қисқартиришнинг самарали фискал инструментларини ишлаб чиқиш» мавзусидаги илмий лойиҳага раҳбарлик қилиш учун ҳужжатлар топширилган. С.Гиясов эса «Бюджет лойиҳаларининг мақсади ва баҳолаш индикаторларини аниқлаш ёндашувлари» мавзусидаги грант лойиҳасида катта илмий ходим сифатида фаол иштирок этиб келмоқда.

 

Иқтидорли тингловчилар билан амалга ошириладиган ишлар

Кафедра магистрантлари Академияда олган илмий-назарий билимларини амалиётда қўллаш ва мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Ўзбекуистон Республикаси ер ресурслари, геодезия, картография  ва давлат кадастри давлат қўмитаси, хусусий солиқ маслаҳати ташкилотларида касбий ва амалий кўникмаларини оширишиб келишмоқда. Шу билан бирга, кафедра магистрантлари томонидан хорижнинг илғор олий ўқув ютрлари, илмий муассасалари ва бошқа бир қатор ташкилотларининг стажировка ўташ ва малака ошириш дастурларида фаол иштирок этиб, ўз малакаларини ошириб қайтишмоқда.

Сўнги йилларда солиқ соҳасида амалга оширилаётган туб ислоҳотлар ҳамда солиққа оид қонун ҳужжатларидаги янгиликлар ҳақида тингловчиларни мунтазам ҳабардор қилиб бориш мақсадида кафедра томонидан етук иқтисодчи олимлар ва амалиётчи-мутахассислар таклиф қилиниб, белгиланган режа ва тасдиқланган дастурлар асосида давра суҳбатлари, маҳорат дарслари ва сайёр дарслар ташкил этилиб келинмоқда.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ РАСМИЙ ВЕБ-САЙТИ
Сайтга ўтиш

ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ
Сайтга ўтиш